Privacy en cookie beleid

Gluut Vrij heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat zij de privacy van haar klanten zeer serieus neemt. Het onderstaande zet uiteen hoe zij binnen de website van Gluut Vrij (www.glutenvrijelekkernijen.nl) met persoonsgegevens omgaat.

Alle gegevens die Gluut Vrij verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden openbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Gluut Vrij ingevolge de wet- en regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die de bezoeker aan Gluut Vrij geeft, worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Gluut Vrij uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan onder meer zijn voor het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers.

Gluut Vrij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glutenvrijelekkernijen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gluut Vrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gluut Vrij analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gluut Vrij neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gluut Vrij) tussen zit. Gluut Vrij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– GPDR/AVG Compliant web hosting
– Administratie pakket

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gluut Vrij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 24 maanden > t.b.v. opvolging voorziene dienstverlening en/of goederen
Adres > 24 maanden > t.b.v. opvolging voorziene dienstverlening en/of goederen

Delen van persoonsgegevens met derden

Gluut Vrij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gluut Vrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@glutenvrijelekkernijen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gluut Vrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gluut Vrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@glutenvrijelekkernijen.nl

Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de Gluut Vrij website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

het emailadres van een bezoeker wanneer deze een reactie of vraag plaatst op of via de website glutenvrijelekkernijen.nl;
het emailadres van een bezoeker wanneer de bezoeker dit zelf geeft aan Gluut Vrij;
de domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Gluut Vrij te gaan;
alle relevante informatie met betrekking tot de pagina’s die de bezoeker op de website van Gluut Vrij heeft bezocht.

Uitleg over de gebruikte cookies op glutenvrijelekkernijen.nl

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Met behulp van cookies zorgt glutenvrijelekkernijen.nl er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om je, op basis van getoonde interesse op glutenvrijelekkernijen.nl, relevante aanbiedingen buiten glutenvrijelekkernijen.nl te doen.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies altijd worden geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
Er worden sessie- en permanente cookies geplaatst. Met sessiecookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Met permanente cookies kunnen wij jouw computer herkennen als je glutenvrijelekkernijen.nl opnieuw bezoekt.

Slotopmerking

Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

© Copyright Gluut Vrij 2022